czerwca 12, 2018

SZKOŁA MŁODYCH PATRIOTÓWW związku  z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło, że obecny rok szkolny 2017/2018 będzie ,, Rokiem dla Niepodległej ’’.
W dzisiejszych czasach, gdy coraz więcej młodych ludzi opuszcza nasz kraj i to nie tylko „za chlebem” coraz częściej zastanawiamy się, czy słowa Pakuwiusza „Ojczyzna jest tam, gdzie dobrze” nie są utożsamiane z dobrem wyłącznie materialnym. Wartości, które czcili nasi dziadowie, za które oddawali życie nasi ojcowie powoli odchodzą do lamusa. Kształtowanie postaw patriotycznych służy identyfikacji narodowej i kulturowej, przygotowuje do życia w społeczeństwie oraz wpływa na kształtowanie więzi z krajem. Trzeba więc budować je poprzez działalność dydaktyczno - wychowawczą. Mając na uwadze te przesłania nasza szkoła przystąpiła do konkursu ogólnopolskiego ,,Szkoła Młodych Patriotów”, którego organizatorem było Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Celem projektu było  krzewienie  wśród młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii, prawa i narodu polskiego. Zakładał on uświadomienie młodym ludziom, na czym polega współczesny, mądry i odpowiedzialny patriotyzm.
 Młodzież poprzez podejmowane zadania szukała odpowiedzi na jakich wartościach dzisiaj  powinno budować się postawy patriotyczne. Wszystkie  zadania  były oceniane  przez jury konkursu na podstawie  sprawozdań oraz  zdjęć. W nagrodę za 100% wykonanie zadań projektowych otrzymaliśmy tytuł ,, Szkoły Młodych Patriotów”.

Do wykonania mieliśmy następujące  zadania:

zadanie 1. Konwersatorium pt. ,, Patriotyzm na co dzień, co dla mnie oznacza bycie patriotą”

“Kochajcie Ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego Narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez Siebie najwyższym wartościom ...”
                                                                                                  Witold Pilecki
Dnia 20 mara 2018r. w naszej szkole odbyło się konwersatorium  pt. ,,Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”. Wzięło w nim udział 23 wybranych uczniów.
            Co to znaczy być patriotą? Nie myślimy o tym zbyt wiele. Uczymy się, pracujemy, spotykamy    z przyjaciółmi – w codziennym życiu raczej nie ma miejsca na patriotyczne deklaracje. Młodzi ludzie, dobrze zaznajomieni ze współczesnym światem, nierzadko mocniej odczuwają tożsamość europejską niż narodową.
Dziś o patriotyzmie mówi się bardzo dużo, jednak dla niektórych ludzi opiera się on tylko na tej tradycyjnej definicji. Mówi ona, że patriotyzm to postawa szacunku, umiłowania  i oddania własnej ojczyźnie, a także ponoszenia za nią ofiar. Natomiast każdy z naszych uczniów miał zupełnie różne zdanie na ten temat. Większość sięgnęła po horyzont wspomnień rodzinnych, co oznaczało korzystanie z rodzinnego przekazu, ze wspomnień o wydarzeniach znanych ich rodzicom i dziadkom    z autopsji. Twierdzili, iż postawy patriotyczne kształtują się w domu rodzinnym, szkole  i środowisku lokalnym.
Patriotyzm młodym ludziom kojarzy się przede wszystkim z poświęceniem i bohaterską postawą ich dziadków podczas II wojny światowej, bądź rodziców w trudnych czasach komunistycznych. Oni, by móc żyć w wolnej Polsce, niejednokrotnie tracili życie lub zdrowie, byli gotowi poświęcić wszystko, co mieli najcenniejszego dla dobra Ojczyzny. Według nich być patriotą we współczesnej Polsce, to być człowiekiem kochającym swoją Ojczyznę, tę 'Wielką - Polskę" i tę "Małą-miasto, w którym się mieszka", potrafiącym poświęcić dla Niej swoje dobra, gotowym stanąć do Jej obrony, potrafiącym pielęgnować narodowe tradycje, kulturę i język.  To przede wszystkim nie zapominać o tych, co byli przed nami i dla nas zdobyli to, co tu i teraz - to, że jesteśmy Polakami w swoim własnym Domu - Polsce.
Wszyscy uczestnicy konwersatorium zgodzili się, że współczesny patriotyzm uzewnętrznia się przede wszystkim w byciu dobrym człowiekiem i obywatelem, kultywowaniu pamięci                             o bohaterach narodowych, trosce o dorobek intelektualny i kulturalny Ojczyzny, pragnieniu utrzymania niezależności państwa, dbałości     o współobywateli. Ważne są ponadto proste gesty będące świadectwem szacunku dla Ojczyzny, jak wywieszenie flagi w dniu święta narodowego, przyjmowanie odpowiedniej postawy podczas hymnu, znajomość historii Polski oraz                              w prawidłowym posługiwaniu się językiem narodowym.
Podczas wydarzenia została uroczyście odśpiewana „Rota”, Marii Konopnickiej, napisana dla cieszyńskich Ślązaków  w 1908 roku. Wiersz ten dedykowała Gwiazdce Cieszyńskiej, chcąc podnieść ducha w narodzie śląskim, przechodzącym wtedy ciężkie chwile. Pod utworem autorka zamieściła dedykację: „Ludowi śląskiemu”. Pieśń uważana była za drugi hymn Polski i miała szansę stać się oficjalnym hymnem państwowym II Rzeczpospolitej. 
Pod koniec spotkania, podzieleni na grupy, uczniowie zapisywali propozycje zachowań patriotycznych, tworząc hierarchię ich ważności i opracowując Kodeks Postaw Patriotycznych.

zadanie 2. Przygotowanie plakatu na konkurs ,,100 rocznica odzyskania przez Polskę      
                  niepodległości,

W ramach zajęć plastycznych, pod kierunkiem pani Ewy Makowskiej, uczniowie poznawali znanych polskich plakacistów. Rozumienie syntetycznej formy przełożyli na tematy związane                z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Za pomocą prostych, ale najistotniejszych dla naszej historii symboli, starali się ukazać szacunek dla historii swojego kraju, co zaprezentowali na plakatach.zadanie 3. Sondaż- Jak dziś postrzegamy patriotyzm i jak Polacy postrzegają rolę
                 patriotyzmu.

W zawiązku z realizacją konkursu Szkoła Młodych Patriotów przystąpiliśmy do realizacji zadania - Przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, nauczycieli, mieszkańców miejscowości nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego. W tym celu w dniach 15-16.03.2018 roku uczniowie klasy III gimnazjum pod opieką pani Sonii Gabzdyl przeprowadzili sondaż na temat niepodległości, postaw i roli patriotyzmu. W badaniu wiedzy o Polsce wzięło udział 20 anonimowych osób w wieku 24-65 lat, przypadkowo spotkanych     w naszym mieście. Ankietowani otrzymali test z 10 pytaniami. Respondenci nie mieli możliwości wcześniejszego przygotowania się do zadań.
BLIŻEJ HISTORII POLSKI
-SONDAŻ-
1.      W którym roku odbył się chrzest Polski?
a)      966 (13 os.)
b)      996 (7 os.)
c)      992 (0 os.)
2.      Autorem słów hymnu Polski jest:
a)      Józef Wybicki (10 os.)
b)      Jan Henryk Dąbrowski (7 os.)
c)      Autor jest anonimowy (3 os.)
3.      Które wydarzenia rozpoczęły się pod Arsenałem:
a)      powstanie listopadowe, insurekcja kościuszkowska, odbicie Jana Bytnara
(3 os.)
b)      powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, powstanie warszawskie
(13 os.)
c)      hołd pruski, powstanie listopadowe, odbicie Jana Bytnara (4 os.)
4.      Podaj pełną datę odzyskania przez Polskę niepodległości:
…………………………………………………………………………………………
(18 osób podało prawidłową odpowiedź, 1 osoba wskazała tylko rok, 1 osoba nie odpowiedziała w ogóle)
5.      Podaj pełne daty wydarzeń:
a)      Konstytucja 3 maja- (12 os. odpowiedziało poprawnie, 5 osób nie odpowiedziało wcale, 3 osoby podały tylko rok)
b)      Rozpoczęcie powstania warszawskiego- (11 os. podało pełną i poprawną datę, 4 nie odpowiedziały, 5 os. podało tylko rok, w tym 2 dodatkowo miesiąc)
c)      Rozpoczęcie powstania listopadowego ( 13 osób podało tylko miesiąc i rok; 1 osoba odpowiedziała, podając pełną i poprawną datę, 3 osoby nie odpowiedziały w ogóle, 3 osoby wpisały inny rok.
6.      Podaj datę:
a)      pierwszego rozbioru Polski- (9 osób odpowiedziało poprawnie, 3 os. nie odpowiedziały, 8 os. wskazało niepoprawną datę)
b)      drugiego rozbioru Polski-(6 osób odpowiedziało poprawnie, 3 os. nie odpowiedziały, 9 os. wskazało niepoprawną datę
c)      trzeciego rozbioru Polski-(6 osób odpowiedziało poprawnie, 2 os. nie odpowiedziały, 12 os. wskazało niepoprawną datę
7.      Po ilu latach Polska odzyskała niepodległość:
a)      123 ( 14 os.)
b)      120 (3 os.)
c)      119 (3 os.)
8.      Którą rocznicę odzyskania niepodległości świętujemy w 2018 roku?
(18 os. odpowiedziało poprawnie)
9.      Kto został pierwszym Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich?
(14 os. wskazało na Józefa Piłsudskiego, 2 os. nie podały żadnego nazwiska, 4 osoby podały inne nazwiska)
10.  Kto był pierwszym prezydentem RP?
a)      Gabriel Narutowicz (12 os.)
b)     Ignacy Mościcki (5 os.)
c)      Stanisław Wojciechowski (3 os.)

Niewątpliwie niepodległość i patriotyzm, jak pokazał sondaż, jest ważny dla ogółu naszego społeczeństwa.

zadanie 4  Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Historia Polski          a patriotyzm”.
W dniu 19 stycznia 2018 r. w naszej szkole odbył się konkurs historyczny: „Historia Polski         a patriotyzm” dla uczniów klas V- VI. Celem konkursu było promowanie wśród dzieci idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa, pogłębianie patriotycznych postaw, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państw oraz rozwijanie twórczego zaangażowania uczniów.
Konkurs przeprowadzony był w formie quizu. Składał się z pytań otwartych i zamkniętych        z zakresu polskiej historii od początków państwa polskiego do wejścia Polski do Unii Europejskiej. Po zakończeniu rywalizacji i podliczeniu punktów wyłonieni zostali zwycięzcy. I miejsce uzyskał Jakub Fender z klasy 6b, II miejsce otrzymał Dominik Ogierman z klasy 5c, a III Marta Wójcik z klasy 6b. Uczniowie wykazali się bardzo dobrym przygotowaniem i znajomością Polski oraz jej historii.

zadanie 5. Konkurs recytatorski o tematyce patriotycznej.

25 stycznia w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie odbyła się konferencja naukowa pt. „Dorobek edukacyjny Śląska Cieszyńskiego”, w ramach cyklu: Moja ojczyzna w edukacji, pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Cieszyna.
Celem spotkania było poszerzenie wiedzy z zakresu tradycji i historii naszego regionu. Prelegenci  mgr W. Grajewski, dr J. Miękina – Pundor oraz dr J. Picha zaprezentowali sylwetki postaci, które miały duży wkład w rozwój intelektualny Cieszyniaków oraz poszerzenia polskości na Śląsku Cieszyńskim.
Podczas konferencji swoje talenty recytatorskie zaprezentowali uczniowie naszej szkoły wygłaszając wiersze patriotyczne regionalnych autorów w ramach konkursu „Moja Mała Ojczyzna      w poezji patriotycznej”. Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem młodzieży. Recytatorzy wygłosili wybrane przez siebie wiersze. Były to utwory m. in. takich poetów jak: E. Michalska „Wychwalam ciebie”, W. Młynek „Ojczyzna”, E. Michalska „Ojczyzno, zagonku boży”, K. Węgrzyn „Ojczysty testament”, J. Kubisz „Ojcowski dom” oraz B. Sabath „Moja Ziemia”. Uczniowie prezentowali wysoki poziom opanowania tekstu oraz poprawność i ekspresję wypowiedzi. Spośród tych uczestników komisja wyłoniła trzy najlepsze utwory. I miejsce zdobył wiersz Beaty Sabath „Moja Ziemia”, autorki   i polonistki uczącej w naszej szkole, która w 2014 roku otrzymała nagrodę Miasta Cieszyna w dziedzinie twórczości artystycznej. Na drugim miejscu znalazł się wiersz napisany przez Polaka, mieszkającego na Zaolziu pt. „Ojczyzna” Władysława Młynka, natomiast miejsce trzecie otrzymał wiersz Jana Kubisza, naszego nadolziańskiego Mickiewicza pt. „Ojcowski dom”. Za udział      w konkursie uczniowie otrzymali nagrody w postaci najwyższych ocen z recytacji, a w czasie przygotowań kształtowali nie tylko umiejętności recytatorskie, ale również poznawali twórczość polskich poetów regionalnych, historię Polski oraz uczyli się szacunku do państwa i narodu polskiego.

zadanie 6. Konkurs pieśni patriotycznych.

Święto Niepodległości było okazją do wspomnień o burzliwej przeszłości naszego kraju, dlatego też 10 listopada w szkole odbył się konkurs pieśni patriotycznych. W odpowiedni klimat wprowadził nas apel szkolny, upamiętniający wydarzenia 123 lat niewoli. Mottem spotkania stały się słowa pieśni „Żeby Polska była Polską”, o którą przez ponad sto lat walczyły całe pokolenia Polaków, wykazując miłość do ziemi ojczystej.
Celem konkursu było wspieranie integracyjnego rozwoju uczniów w zakresie twórczości artystycznej, umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych, popularyzacja pieśni patriotycznych oraz umacnianie świadomości narodowej i kultywowanie pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny.
W rywalizacji wzięli udział uczniowie klas 4-6 naszej szkoły, którzy pod kierunkiem nauczyciela muzyki - Romana Sudlitz przygotowali i wykonali pięć pieśni patriotycznych. Uczniowie oceniani byli za znajomość tekstu, melodii, rytmiczność śpiewania i ogólne wrażenie artystyczne. W głosowaniu, na najlepiej zaśpiewaną pieśń patriotyczną, wzięła udział cała społeczność szkolna. Zwycięzcami zostali uczniowie klas czwartych za pieśń „Pałacyk Michla”, drugie miejsce zajęli uczniowie klasy 5b, wykonując pieśń pt. „Siekiera, motyka”. Trzecie miejsce zajęły ex aequo klasy 5a i 5c za pieśń „Leguny w niebie” oraz klasa 6c za „Odę do radości”. Ostatnie miejsce otrzymał utwór „Idą leśni”                       w wykonaniu klasy 6a i 6b.
            Cieszy fakt, iż zainteresowanie śpiewaniem pieśni patriotycznych było duże, łącznie wystąpiło 188 uczniów. Gratulujemy zwycięzcom, pamiętając jednocześnie, że śpiew był nieodłącznym towarzyszem Polaków, a szczególnie ważny był dla tych, którzy podejmowali trud walki o wolność swoją i rodaków, krzepiąc ich serca i dodając odwagi.
Dziś musimy pamiętać skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy. Dziś Polska jest wolna                       i niepodległa, lecz przodkom winniśmy pamięć, a Ojczyźnie miłość, dlatego też pieśni patriotyczne odgrywają ogromną rolę w edukacji i kulturze narodu polskiego, są łącznikiem pomiędzy tradycją          a teraźniejszością. Stanowią piękną lekcję polskiej historii i rozpalają miłość do Ojczyzny…


Zadanie 7 Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych.
Nad powstaniem Kodeksu Postaw Patriotycznych pracowały zespoły klasowe, których zadaniem było ustalenie i zapisanie na wspólnej karcie, jednej, wybranej postawy patriotycznej. Wynikiem pracy jest składający się z 14 postaw Kodeks Postaw Patriotycznych.
Kodeks powstał, jako podsumowanie po przeprowadzonym konwersatorium „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą?”. Na zajęciach tych przypomniano, czym jest patriotyzm i jak jest utożsamiany w naszym kraju w XXI wieku. Treści spotkania dotykały zachowań życia codziennego i odnosiły się do całej aktywności ludzkiej, gdyż patriota żyje patriotyzmem na co dzień, a patriotyzm dzisiaj to styl życia, zbiór określonych zachowań, postaw      i decyzji, których dokonujemy każdego dnia. Powstały kodeks nie wyczerpuje wszystkich zachowań w sferze patriotyzmu, ale jest kwintesencją spotkania, jest punktem wyjścia do zastanowienia się nad tym, jaki powinien być patriota.

Zadanie 8 Motyw „małe ojczyzny w literaturze” – przygotowanie prac pisemnych.
Mała ojczyzna to miejsce szczególne istotne, z którym wiążą się najważniejsze życiowe wspomnienia. Może być to kraina lat dziecinnych, kiedy to następowały pierwsze wtajemniczenia, kiedy następowało zdobywanie wiedzy i dojrzałości. Mała ojczyzna to niewielka przestrzeń, posiadająca niezwykle doniosłe znaczenie dla dalszych ludzkich losów, głęboko zapadająca                   w pamięć. Tworzą ją bowiem nie tylko miejsca, ale i ludzie ze swoją kulturą, historią, tradycjami, wierzeniami. Mała ojczyzna sprzyja powstawaniu silnych lokalnych więzi, jakie łączą daną społeczność. Owe miejsca (lub miejsce) bliskie sercu człowieka pełnią także funkcję sprzyjają idealizacji wspomnień i budzą nostalgię. Stanowią także wspaniałą inspirację dla twórców kultury         i sztuki. Są punktem oderwania się od zmiennej i niepewnej codzienności, sprzyjają poszukiwaniu dawnego szczęścia, moralności i tożsamości – narodowej, etnicznej, regionalnej oraz obywatelskiej.
W zadaniu uczestniczyli uczniowie klasy piątej, którzy w ramach lekcji języka polskiego, pod opieką pani Joanny Kuleszy, pisali wypracowania na zadany temat.

Zadania konkursowe wykonywane przez niemal pół roku szkolnego, znacznie poszerzyły wiedzę o tym, czym jest patriotyzm, w jaki sposób możemy realizować miłość           i przywiązanie do naszej ojczyzny, dlaczego warto przekazywać postawy patriotyczne kolejnym pokoleniom. Wiersze, piosenki, plakaty, materiały oraz pytania o kształt współczesnego patriotyzmu pozostały, by przez cały rok 2018 przypominać o Polsce Niepodległej.

                                                                                                       Koordynator projektu
                                                                                                              Agata Granda

Copyright © 2017 sp2 , Cieszyn