września 18, 2017

KONKURS FOTOGRAFICZNY

ORGANIZATOR
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie.

CELE KONKURSU
Popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu oraz wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej.

UCZESTNICY
Konkurs adresowany jest do młodzieży naszej szkoły.

TEMAT KONKURSU
„ Jesienne impresje” – fotografia krajobrazu, elementów architektury, sposobów spędzania wolnego czasu itd.


ZASADY KONKURSU
1. Czas trwania konkursu - od 18.09.2017 r. do 13.10. 2017 r.
2. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych.
3. Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:
- posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
- nie kopiuje fotografii stworzonych przez inne osoby,
- prawa osób portretowanych (jeśli takie się pojawią na zdjęciu) zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i ich upublicznienie również dla celów promocyjnych Konkursu oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu.
4. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu trzy zdjęcia pojedyncze lub 1 zestaw zdjęć (seria składająca się z maksimum 5 zdjęć, tworzących określoną zamkniętą całość).
5. Fotografie (odbitki czarno – białe, w sepii lub kolorowe na papierze fotograficznym) muszą być w formacie co najmniej A5. Uczestnik może wykorzystać programy komputerowe do obróbki zdjęć (zmodyfikować, unowocześnić, dodać efekty specjalne itp.).
6. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić tytuł zdjęcia, imię, nazwisko i klasę.
7. Prace konkursowe należy składać u p. A. Melcher-Maślińskiej lub p. R. Sudlitz w terminie do 13 października 2017 r.
8. Prace konkursowe należy przesłać także w wersji elektronicznej na adres: promocja@ogarnij.se Przesłany plik ze zdjęciami powinien być zatytułowany imieniem i nazwiskiem oraz klasą uczestnika konkursu, a zdjęcia powinny być opatrzone tytułem.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nadesłanych prac w materiałach związanych z konkursem oraz promocją szkoły z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora.

ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
2. Nagrody zostaną przydzielone zgodnie z decyzją jury.
3. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o czasie i miejscu rozstrzygnięcia konkursu oraz wręczenia nagród.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 pozycja 883).
2. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.

Copyright © 2017 sp2 , Cieszyn